Auteursrecht – De belangrijkste wetten en regels voor het gebruik van foto’s, afbeeldingen en teksten

Auteursrecht – De belangrijkste wetten en regels voor het gebruik van foto’s, afbeeldingen en teksten 1024 655 Karin de Wit Design

Auteursrecht – De belangrijkste wetten en regels voor het gebruik van foto’s, afbeeldingen en teksten.

Auteursrecht of copyright

Blog

auteursrecht
Auteursrecht of copyright!

Is er een verschil tussen auteursrecht en copyright?

Nee, copyright is de Engelse term voor auteursrecht, juridisch gezien is het precies hetzelfde.

Auteursrecht is het recht van de maker op een werk, dit kunnen bijvoorbeeld teksten, afbeeldingen of foto’s zijn. Uitsluitend de auteur zelf mag dit kopiëren of publiceren. Zonder toestemming van de auteur mag niemand anders dit doen.

Moet je auteursrecht aanvragen?
Auteursrecht geldt automatisch zodra iemand een werk heeft gemaakt. Een auteur hoeft niets aan te vragen, te deponeren of te registreren.

Je kunt er dus vanuit gaan dat op alle foto’s en teksten auteursrecht ligt. Voor het gebruik van een foto, afbeelding of tekst, dat automatisch beschermd is door het auteursrecht, is nagenoeg altijd vooraf toestemming nodig.

Veelal is het betalen van een redelijke vergoeding onderdeel van de toestemming (=licentie) om gebruik te maken van een bepaald werk.

Boete?
Als je zonder toestemming van de auteur zijn werk publiceert kan dit resulteren in een boete. De auteur is na plaatsing per direct gerechtigd een schadeclaim in te dienen.

Intellectueel eigendomsrecht (IE)
Intellectuele eigendomsrecht (IE) is een verzamelnaam voor een aantal rechten die gelden voor  intellectuele creaties. Voorbeelden van intellectueel eigendom zijn het auteursrecht, merkenrecht en octrooirecht. Portretrecht is hier een uitzondering op.

Portretrecht
Wie een foto maakt, heeft daarop het auteursrecht. Maar wanneer een persoon herkenbaar is afgebeeld op de foto dan heb je ook te maken met portretrecht.

In dit geval is de geportretteerde beschermt door het portretrecht en moet ook toestemming geven voor gebruik.

AUTEURSWET 1912
De werken, waarop auteursrecht bestaat

Artikel 10

  1. Onder werken van letterkunde, wetenschap of kunst verstaat deze wet:

1°. boeken, brochures, nieuwsbladen, tijdschriften en alle andere geschriften;

2°. tooneelwerken en dramatisch-muzikale werken;

3°. mondelinge voordrachten;

4°. choreografische werken en pantomimes;

5°. muziekwerken met of zonder woorden;

6°. teken-, schilder-, bouw- en beeldhouwwerken, lithografieën, graveer- en andere plaatwerken;

7°. aardrijkskundige kaarten;

8°. ontwerpen, schetsen en plastische werken, betrekkelijk tot de bouwkunde, de aardrijkskunde, de plaatsbeschrijving of andere wetenschappen;

9°. fotografische werken;

  1. filmwerken;

11°. werken van toegepaste kunst en tekeningen en modellen van nijverheid;

12°. computerprogramma’s en het voorbereidend materiaal;

en in het algemeen ieder voortbrengsel op het gebied van letterkunde, wetenschap of kunst, op welke wijze of in welken vorm het ook tot uitdrukking zij gebracht.

  1. Verveelvoudigingen in gewijzigde vorm van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, zoals vertalingen, muziekschikkingen, verfilmingen en andere bewerkingen, zomede verzamelingen van verschillende werken, worden, onverminderd het auteursrecht op het oorspronkelijke werk, als zelfstandige werken beschermd.
  1. Verzamelingen van werken, gegevens of andere zelfstandige elementen, systematisch of methodisch geordend, en afzonderlijk met elektronische middelen of anderszins toegankelijk, worden, onverminderd andere rechten op de verzameling en onverminderd het auteursrecht of andere rechten op de in de verzameling opgenomen werken, gegevens of andere elementen, als zelfstandige werken beschermd.
  1. Verzamelingen van werken, gegevens of andere zelfstandige elementen als bedoeld in het derde lid, waarvan de verkrijging, de controle of de presentatie van de inhoud in kwalitatief of kwantitatief opzicht getuigt van een substantiële investering behoren niet tot de in het eerste lid, onder 1°, genoemde geschriften.
  1. Computerprogramma’s behoren niet tot de in het eerste lid, onder 1°, genoemde geschriften.