Algemene voorwaarden
Karin de Wit Design

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen opdrachtgever en Karin de Wit Design tot stand te komen overeenkomst.

Deze algemene voorwaarden
zijn van toepassing op
alle aanbiedingen en offertes

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
1.1.     Opdrachtgever: de wederpartij van Karin de Wit Design.

1.2.     Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van Karin de Wit Design.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Karin de Wit Design gesloten overeenkomsten en verrichte diensten.

2.2.     Door ondertekening van een overeenkomst met Karin de Wit Design verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van Karin de Wit Design en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.3.     Verandering van deze algemene voorwaarden, dan wel afwijkingen op specifieke onderdelen van de overeenkomst binden Karin de Wit Design alleen dan, indien deze veranderingen of afwijkingen schriftelijk bevestigd zijn door Karin de Wit Design.

2.4.     Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Karin de Wit Design niet bindend en niet van toepassing.

Artikel 3: Offertes

3.1.     Per opdracht zal Karin de Wit Design een offerte uitbrengen. In deze offerte wordt de inhoud van de ontwikkeling beschreven en zullen de kosten zo precies mogelijk worden geraamd.

3.2.     Alle opgegeven prijzen zijn exclusief BTW. De prijzen opgegeven in een offerte zijn geldig voor een in de offerte bepaalde duur. Indien er geen duur wordt vermeld in de offerte is deze 10 kalenderdagen geldig.

3.3.     Alle offertes van Karin de Wit Design zijn geheel vrijblijvend, tenzij anders en schriftelijk is overeengekomen.

3.4.     Karin de Wit Design verzendt alléén offertes via e-mail, de klant is zelf verantwoordelijk voor het printen hiervan.

Artikel 4: Website

4.1.     Zodra de opdracht definitief is, betaald de opdrachtgever 50% van het totaalbedrag (excl. BTW) aan Karin de Wit Design alvorens Karin de Wit Design begint met de eerste opzet van een website. Direct na oplevering van de website(s) betaald de opdrachtgever het resterende bedrag.

4.2.     Na het goedkeuren van de eerste opzet van de website is het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan het design te laten uitvoeren.

4.3.     Indien de opdrachtgever tijdens de uitvoering van het lopende contract nieuwe wensen uit, welke buiten de gemaakte afspraken vallen, worden deze aangemerkt als zijnde een nieuwe opdracht. Karin de Wit Design behoudt zich het recht voor om de uitvoering van deze nieuwe wensen uit te stellen totdat eerdere overeenkomsten afgehandeld zijn.

4.4.     De opdrachtgever verplicht zich alle gegevens die Karin de Wit Design nodig heeft ten behoeve van het bouwen van de overeengekomen website, op verzoek, ter hand te stellen van Karin de Wit Design en staat in voor de juistheid en volledigheid hiervan. Heeft de opdrachtgever binnen een periode van 4 weken niet aan dit verzoek voldaan dan stopt Karin de Wit Design haar werkzaamheden en is het restant van de overeengekomen hoofdsom direct opeisbaar.

4.5.     Het materiaal (teksten, foto’s, grafisch materiaal) welke door opdrachtgever aangeleverd wordt aan Karin de Wit Design is eigendom van opdrachtgever. De opdrachtgever mag geen gebruik maken van materiaal dat zou indruisen tegen de wetgeving op copyright en/of

bestaande merknamen. Karin de Wit Design is niet aansprakelijk voor claims of rechterlijke vervolging die zou voortspruiten uit het onrechtmatig aanleveren van materiaal dat indruist tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. De klant is zelf verantwoordelijk voor de content (inhoud, zoals tekst) op zijn/haar website en Karin de Wit Design kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.

Artikel 5: Browser Compatibiliteit

5.1.    Voor websites draagt Karin de Wit Design de zorg voor dat alle pagina’s correct worden weergegeven in de meest populaire browsers (zoals Google Chrome, Safari, Firefox en Microsoft Internet Explorer/Edge), maar Karin de Wit Design is niet verantwoordelijk voor afwijkingen en verschillen tussen de verschillende browsers. Karin de Wit Design garandeert op generlei wijze dat het door Karin de Wit Design gemaakte ontwerp door alle browsers op exact dezelfde manier wordt weergegeven.

Artikel 6: Onderhoud Website

Deze voorwaarden gelden voor ontwerp en onderhoud van een bestaande website.

6.1.     Met onderhoud van de website wordt bedoeld het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen informatie van de opdrachtgever op bestaande pagina’s van de website nadat deze website is opgeleverd en afgeleverd aan de opdrachtgever.

6.2.     Voor het uitvoeren van onderhoud aan, en het maken van nieuwe pagina’s voor een website geldt een tarief conform de aangeboden offerte van Karin de Wit Design.

6.3.     Klein onderhoud, het wijzigen van woorden, korte teksten en dergelijke, wordt tot 2 weken na oplevering van een nieuwe door Karin de Wit Design geleverde website gratis uitgevoerd mits de opzet en inhoud van de website of de diverse onderliggende pagina’s op hoofdlijnen identiek blijven.

Artikel 7: Levering en Levertijd

7.1.     De opgegeven of overeengekomen levertijden gelden steeds bij benadering.

7.2.     De oplevering van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht en aanlevering van gegevens en promotiemateriaal door opdrachtgever.

7.3.     Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Karin de Wit Design zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht.

Artikel 8: Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

8.1.     Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht- toe aan Karin de Wit Design. Voorzover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Karin de Wit Design daartoe bevoegd.

8.2.     Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

8.3.     Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Karin de Wit Design te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.

8.4.     Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Karin de Wit Design tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van Karin de Wit Design, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

8.5.     Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch Karin de Wit Design jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

8.6.     Na volledige betaling van de overeengekomen prijs draagt Karin de Wit Design het gebruiksrecht van het design en de website over aan de opdrachtgever. De bronbestanden van het design en de broncode waarin het design is vertaald naar HTML/CSS (de template) blijven eigendom van Karin de Wit Design, tenzij opdrachtgever en Karin de Wit Design een nader te bepalen afkoopsom overeenkomen.

Artikel 9: Gebruik en licentie

9.1.     Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Karin de Wit Design, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan de Karin de Wit Design bekend te zijn gemaakt.

9.2.     De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer niet gerechtigd het ontwerp ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve ontwerp, heeft Karin de Wit Design recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onverminderd het recht van Karin de Wit Design een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.

9.3.     Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie komt te vervallen:
a. vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is;
b. indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, tenzij de gevolgen hiervan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid.

9.4.     Karin de Wit Design heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

Artikel 10: Overmacht 

10.1.   In geval van overmacht is Karin de Wit Design gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.

10.2.   Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.

10.3.   Karin de Wit Design is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop Karin de Wit Design geen invloed kan uitoefenen.

Artikel 11: Geheimhouding

11.1.   Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 12: Prijzen

12.1.   Alle op de Karin de Wit Design website genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.

Artikel 13: Betaling

13.1.   Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dienen betalingen binnen 14 dagen te geschieden.

13.2.   De klant ontvangt een factuur per e-mail. Deze dient door de klant geprint te worden voor zijn eigen boekhouding. 

Artikel 14: Privacy bepalingen

14.1.   Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Karin de Wit Design verstrekt deze informatie, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, etc. nimmer aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven schriftelijke toestemming.

Artikel 15: Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

15.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel Enschede onder nummer 61868442.

15.2 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

15.3 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

Webdesign

Karin de Wit Design ontwerpt en bouwt van eenvoudige (low-budget) tot premium websites, passend bij uw persoonlijke wensen, huisstijl en doelgroep. Onze werkwijze is helder en overzichtelijk. Stijlvolle en functionele betaalbare websites.

Werkwijze

Of het nu gaat om een eenvoudige website of een dynamische interactieve site. Het ontwikkelen van uw product gaat volgens een heldere werkwijze bestaande uit 4 fases.

Stappenplan

U bent slechts 7 stappen verwijderd van uw exclusieve visitekaartje op internet. Omdat mijn streven is mijn werkwijze zeer helder en overzichtelijk te houden ken ik naast de vier fases een zeven stappenplan.

TESTIMONIALS

Uit de vele projecten die we succesvol hebben mogen uitvoeren, hebben we hieronder een paar reacties verzameld.

“Wat een geweldig ontwerp heeft zij gemaakt zeg! Super tevreden over de communicatie die we hadden.”

Van Erk Techniek

“Zeer tevreden Zeer hulpvaardig Meedenkend Zeer tevreden met resultaat.”

Life Support Coaching

Review via Google

“Karin heeft voor Oosterveen Advocaten onze nieuwe huisstijl ontworpen. Een nieuw logo, ons briefpapier, enveloppen, de visitekaartjes, maar ook onze website. Het is heel fijn en makkelijk samenwerken met Karin. Zij is altijd snel met reageren, is efficiënt en zorgvuldig. Wij zijn super tevreden over haar werk en de samenwerking.”

Oosterveen Advocaten

“I have tried a lot of webdesigners, but Karin is the best to work with. She instantly knows which webdesign suits your business and she takes a lot of initiative to give you ideas and all the service you need. She is creative and she enjoys her work. She is really outstanding and great to work with.”

Liesbeth van Weert

“Easy to work with. Result oriented. Value for money!”

Robert de Wit

“Top service!”

Jurgen Romijnders

“Een bron van inspiratie die haar eigen gevoel in het logo durft steken en toch meedenkt met de eindklant!”

Klaverhof Agten L.V.

“Een omschrijving van een aanpassing wordt door Karin in een aantal mogelijkheden vertaald wat leidt tot een beter ontwerp dan dat waar je als opdrachtgever aan kan denken. Zeer zeker voor herhaling vatbaar!”

Bob Busser

“Bedankt voor je geduld! Super gaaf logo geworden!”

Jeroen van Rooijen

“Topontwerper. Altijd bereikbaar, goede service en professioneel. Echte aanrader!”

Pieter Hermus

“Goed en eerlijk advies. Karin denkt goed met je mee in haar ontwerpen.”

Jan Timmer

“Zeer tevreden met het eind resultaat. Karin reageert snel en denkt goed mee als er iets beter bij het ontwerp past. Wij komen zeker nog een keer terug bij Karin voor een nieuwe opdracht.”

L. Schuijt Klussenbedrijf

“Karin is een kundige designer die snel weet te schakelen en graag met je meedenkt. Karin, bedankt voor jouw mooie werk en wellicht tot een volgende keer!”

The Gallant

“Heel fijn om mee samen te werken en daarnaast waren de ontwerpen heel mooi en zeker professioneel.”

Diana hairdesign

“(pro)Actieve ontwerper, plezierig contact, helder ontwerp gemaakt”

Willem van Boxsel

“Karin heeft een mooie flyer ontworpen voor ons. Levert snel.”

De Zeeuws vlees en vleeswaren BV

“Karin is een hele fijne ontwerper die wanneer nodig, de juiste aanpassingen regelt binnen een korte termijn. Heel prettig voor een bedrijf wat altijd te maken heeft met deadlines.”

Jeroen Schrage

“Heel tevreden met het ontwerp van Karin. Goede en snelle communicatie en een mooi resultaat. Een positieve eerste ervaring!”

Padesi Bloemen

“Super goeie ervaring met de ontwerpster.”

De Vos Elektro

“Vanaf het begin erg snel met aanpassingen. Communicatie verliep erg soepel. Ze snapte goed wat ik bedoelde!”

Anna Schakel

Huisstijl

Als organisatie wilt u een imago dat past bij het beeld dat de organisatie uit moet stralen, de corporate identity beïnvloedt het imago van de organisatie en dus de beeldvorming bij de doelgroepen.

Professioneel logo ontwerp

Bent u op zoek naar een strak, stijlvol, speels of eenvoudig bedrijfslogo? Wij zorgen dat uw bedrijf zich professioneel kan presenteren!

Logo bestellen

Bent u op zoek naar een logo ontwerp voor uw website of bedrijf? Gebruik het bestelformulier en ik ga gelijk aan de slag voor u!